Diecézny misijný seminár v Žiline
Redemptoris Mater
Menu

Diakonská vysviacka Lovra Volfa

30. January 2020 - Autor: Seminaristi
Hlavný obrázok

Udalosti nášho života sú dôležité, lebo naše dejiny sú sväté, a to aj v dejinách nášho seminára. Bez nich by náš život stratil pravý zmysel toho, prečo, a na čo sme boli stvorení.

Jednou z týchto udalostí bola diakonská vysviacka Lovra Volfa, ktorú prijal z rúk Mons. Tomáša Galisa v katedrálnom kostole Najsvätejšej Trojicev sobotu na sviatok Obrátenia Sv. Pavla 25. januára 2020 o 10 hod. Spolu s ním bol ešte vysvätený Jozef Poláček.

Nový diakon vyjadril hlbokú túžbu stať sa Kristovým služobníkom, dať sa k dispozícii pre ohlasovanie Evanjelia, a tak v poslušnosti a podriadenosti biskupovi uskutočňovať dielo spásy medzi ľuďmi.

Svoje poslanie bude vykonávať vo farnosti Dobrého Pastiera Žilina – Solinky. V tejto farnosti sme slávili spoločnú Eucharistiu so spoločenstvami z Chorvátska a zo Žiliny, aby sme mohli Bohu vyjadriť svoju vďačnosť za tento dar povolania. 

Úlohou diakonov je okrem iného asistovať biskupovi a kňazovi pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium, kázať a predsedať pri pohrebných obradoch.

Prajeme novému diakonovi, aby vytrval na ceste za Kristom a aby mu nikdy nechýbala horlivosť a radosť z tejto novej služby.